بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏اهمیت حمایت توده مردم ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

کد : 73636 | تاریخ : 12/11/1394

‏اهمیت حمایت توده مردم ‏

‏فرق ما بین انقلاب اسلامى و انقلاب غیر اسلامى همین است که انقلاب وقتى اسلامى شد، توده هاى مردم همراه با آن هستند. و‏

‎[[page 362]]‎


‏ ‏

‏وقتى توده هاى مردم با یک شیئى همراه شوند، زود پیش مى رود، و کم فساد است؛ فسادش کم است.‏‏ 255‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 363]]‎

انتهای پیام /*