بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏جدایى صف روحانیت اصیل از پول پرستان ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

کد : 73670 | تاریخ : 12/11/1394

‏جدایى صف روحانیت اصیل از پول پرستان ‏

‏علماى اصیل اسلام هرگز زیر بار سرمایه داران و پول پرستان و خوانین نرفته اند و همواره این شرافت را براى خود حفظ کرده اند و این ظلم فاحشى است که کسى بگوید دست روحانیت اصیل طرفدار اسلام ناب محمدى با سرمایه داران در یک کاسه است.‏‏ 237‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 346]]‎

انتهای پیام /*