بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏اعزام دانشجو به کشورهاى دشمن اسلام، راهى براى سلطه اجانب ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

کد : 73708 | تاریخ : 12/11/1394

‏اعزام دانشجو به کشورهاى دشمن اسلام، راهى براى سلطه اجانب ‏

‏باید گفت که دانشگاههاى ما به دست یک مشت غربزده خود باخته، یا مزدور، اداره مى شد. و دانشمندان متعهد در اقلیت بودند، و قدرت را از آنان سلب کرده بودند. و آن دسته اکثریتِ غربزده جوانان را عاشق غرب مى کردند و فوج فوج به خارج مى فرستادند. و در خارج دست استعمار کار خود را مى کرد، و‏

‎[[page 312]]‎


‏ ‏

‏جوانان را در حدى که مطلوب استعمارگران بود نگه مى داشتند؛ و با افکار غربى و غیراسلامى و غیر ملى به کشور بازمیگرداندند. و این فاجعه قرن اخیر براى ممالک اسلامى و اشتباه آنها بود. و حدیث مفصل را از این مجمل باید خواند.‏‏ 216‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 313]]‎

انتهای پیام /*