فهرست اشعار

کد : 73860 | تاریخ : 30/04/1395

فهرست اشعار

‏ ‏

‏ ‏

‏احبّ الصّالحین و لست منهم... 2‏

‏فطوبیٰ لهم ثم طوبیٰ لهم                           هنیئاً لا رباب النعیم نعیمهم... 10‏

‏[‏‏گر دایرۀ کوزه زگوهر سازند‏‏]‏‏                            از کوزه همان برون تراود که در اوست... 11‏

‏دل هر ذرّه را که بشکافی                           آفتابیش در میان بینی... 56‏

‏قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن                           ‏‏[‏‏ظلماتست بترس از خطر گمراهی‏‏]... ‏‏69‏

‏و یحسن اظهار التجلد للعدی                           و یقبح الاّ العجز عند الاحبّة... 72‏

‏مادر بتها بت نفس شماست                           ‏‏[‏‏زانکه آن بت مار و این یک اژدهاست‏‏]‏‏... 75‏

‏[‏‏این مدعیان در طلبش بی خبرانند‏‏]‏‏                            آن را که خبر شد خبری باز نیامد... 100‏

‏ما وحّد الواحد من واحد                           اذکل من وحده جاحد.‏

‏توحید من ینطق عن نعته                           عاریة ابطلها الواحد.‏

‏توحیده ایاه توحیده                           و نعت من ینعته لا حد... 100‏

‏از عبادت می توان الله شد                           نی توان موسی کلیم الله شد... 102‏

‏[‏‏من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر‏‏]‏‏                           ‏‏ من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش... 115‏

‎[[page 166]]‎

انتهای پیام /*