تلگراف

تلگراف به آقای سید شهاب‌ الدین مرعشی نجفی (ابراز تشکر)

کد : 79699 | تاریخ : 03/07/1395

تلگراف

‏زمان: ؟‏

مکان: نجف

‏موضوع: ابراز تشکر‏

‏مخاطب: مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (از مراجع عظام تقلید)‏

‎GHOM  DE  NAGAF NR 21  15  1  LT‎

‏نجف به قم‏

‎GHOM  HAZRATA ALSID AYATOLAH  ALMARASHI ALNGAFI‎

‏قم ـ حضرت آیت الله السید المرعشی النجفی ـ دامت برکاته‏

‎DAMAT  BARAKATOH  TSHKR  AVATEFKOM  VNRGO SE‎

‎HATOKOM ALKHO MINI‎

‏نشکر عواطفکم و نرجو صحتکم. الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 697]]‎

انتهای پیام /*