اسدالله تجریشی

درس اخلا‌ق در زندان

کد : 80237 | تاریخ : 08/06/1395

‏در زندان مسائل متعددی از بخل و حسادت و سعایت بعضی از آدمهای‏‎ ‎‏جاسوس و یک سری گرفتاریهای اخلاقی به چشم می خورد. اینها باعث‏‎ ‎‏شدند که من از آقای منتظری‏‏ درخواست کمک کنم که ایشان یک دورهِ‏‎ ‎‏درس اخلاق برای زندانیها بگذارند که ابتدا ایشان مخالفت کردند. تا اینکه‏‎ ‎‏بر اثر اصرار من و دوستانم ایشان قبول کردند روزهای جمعه هفته ای‏‎ ‎‏یک روز برای ما «درس اخلاق» داشته باشند.‏

‎ ‎

‎[[page 98]]‎

انتهای پیام /*