وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

حسن ختام

کد : 80306 | تاریخ : 04/03/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏الا یا ایها الساقی ز می پر ساز جامم را‏

‏که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را‏

‏ ‏

‏از آن می ریز در جامم که جانم را فنا سازد‏

‏ برون سازد ز هستی هسته نیرنگ و دامم را‏

‏از آن می ده که جانم را ز قید خود رها سازد‏

‏ بخود گیرد زمامم را فرو ریزد مقامم را‏

‏از آن می ده که در خلوتگه رندان بی حرمت ‏

‏ بهم کوبد سجودم را بهم ریزد قیامم را‏

‏نبودی در حریم قدس گلرویان میخانه ‏

‏ که از هر روزنی آیم گلی گیرد لجامم را ‏

‏روم در جرگه پیران از خود بی خبر شاید‏

‏ برون سازند از جانم به می افکار خامم را ‏

‏تو ای پیک سبک باران دریای عدم از من ‏

‏ بدریادارِ آن وادی رسان مدح و سلامم را ‏

‏بساغر ختم کردم این عدم اندر عدم نامه ‏

‏ به پیر صومعه برگو به بین حُسن ختامم را ‏

‏ ‏

‏دی ماه 1367‏

‎ ‎

‎ ‎

‎[[page 96]]‎

انتهای پیام /*