خاطرات

آقای عزیز خوه

کد : 80545 | تاریخ : 15/06/1395

‏107ـ‏‏ روزی مشهدی علی که کارهای خرید خانه را انجام می داد رفته بود میوه‏‎ ‎‏بخرد. از انجیر نوبر تازه هم که در میوه فروشی بود، دوکیلو خرید و به منزل‏‎ ‎‏آورد. امام تا پاکت انجیر را در دستش دید فرمود: چقدر است؟ مشهدی علی‏‎ ‎‏گفت دوکیلو آقا! امام فرمودند: بروید یک کیلو را پس بدهید، یک کیلو کافی‏‎ ‎‏است. مشهدی علی هرطوری بود یک کیلو را برد پس داد.‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 92]]‎

انتهای پیام /*