خاطرات

علامه محمدتقی جعفری

کد : 80558 | تاریخ : 15/06/1395

‏75ـ‏‏ این بیت بسیار پرمعنا را درنظر بگیریم که می گوید:‏

‏     تکلف گر نباشد خوش توان زیست         تعلق گر نباشد خوش توان مرد‏

‏ ‏

‏سادگی و بی پیرایگی در زندگی، یکی از بهترین دلایل معرفت انسانی به‏‎ ‎‏معنای حیات است. آرایش و پیرایش و تصنع در ارائۀ شخصیت به تنهایی‏
‎[[page 77]]‎‏می تواند جهل آدمی رابه حقیقت حیات و شخصیت و رشد کمال آن به خوبی‏‎ ‎‏اثبات نماید. ما در طول تاریخ، هیچ شخصیت رشد یافته ای را سراغ نداریم‏‎ ‎‏که در صدد برآید به وسیلۀ تصنع در زندگی، تجسمی صحیح از شخصیت‏‎ ‎‏خود را در دلهای مردم نصب نماید. استغنای ذات آدمی، شخصیت را در‏‎ ‎‏مرتبه ای از رشد قرار می دهد که هرگز تن به آرایش خویشتن با پدیده های‏‎ ‎‏چشمگیر برای اهل دنیا نمی دهد. خندۀ طبیعی، گریۀ طبیعی، نگاه طبیعی،‏‎ ‎‏رفتار طبیعی، رویارویی ساده و ناب با انسانها که بندگان خداوندی هستند،‏‎ ‎‏همه و همه کشف از استغنای شخصیت آدمی می نماید. این حالت روحی در‏‎ ‎‏امام(ره) مورد اتفاق نظر همۀ کسانی بود که ایشان را  دیده بودند.‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 78]]‎

انتهای پیام /*