خاطرات

آیت اللّه حسین تقوی اشتهاردی

کد : 80565 | تاریخ : 15/06/1395

‏56ـ‏‏ یکی از اطبا که چشم پزشک ماهری است، می گفت مرا بردند برای معاینۀ‏‎ ‎‏چشم حضرت امام. دیدم عینک مطالعۀ ایشان کهنه و فرسوده است. تقاضا‏‎ ‎‏کردیم که عینک ایشان را عوض نماییم. فرمودند همین کافی است،‏‎ ‎‏می خواهم چه بکنم؟ آقای پزشک می گفت: من تعجب کردم که شخصی که‏‎ ‎‏تمام ایران تحت نفوذ و سلطه اوست، حاضر نیست که عینک کهنه اش تبدیل‏‎ ‎‏به احسن شود.‏


‎[[page 69]]‎57ـ‏ تواضع و فروتنی حضرت امام (س) نسبت به تلامذه و غیره به حدی بود‏‎ ‎‏که با وجود کثرت جمعیت شاگردان که مسجد سلماسی مملو از آنها بود،‏‎ ‎‏بعضی از شاگردان درخواست نمودند که ایشان روی منبر تدریس نمایند،‏‎ ‎‏قبول ننمودند و حتی یک پله بالاتر از آنها ننشستند و هر یک از شاگردان‏‎ ‎‏سؤالی یا اشکالی داشتند، با کمال متانت و صبر و حوصله جواب می دادند. ‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 70]]‎

انتهای پیام /*