خاطرات

آیت الله مرتضی بنی فضل

کد : 80569 | تاریخ : 15/06/1395

‏49ـ ‏‏وضع سادۀ منزل حضرت امام در قم در طول زندگی، حاکی از‏‎ ‎‏قناعت ایشان بود. معروف است که آجرهای پله های حیاط ایشان ساییده شده‏‎ ‎‏بود. بنا می گوید تعدادی آجر تهیه شود تا آن آجرهای ساییده شده را عوض‏‎ ‎‏کند. حضرت امام می فرمایند: همان آجرهای ساییده شده را پشت ورو بکنید‏‎ ‎‏و کار بگذارید.‏

50ـ‏ امام همیشه لباسهایش تمیز بود. لباسهای آخوندی (قبا) را چون زیاد‏‎ ‎‏پوشیده و شسته بودند، یقه اش زود پاره می شد و ما که پای درس امام حاضر‏‎ ‎‏می شدیم مشاهده می کردیم یقۀ عبای ایشان معمولاً وصله داشت که حاکی از‏‎ ‎‏قناعت ایشان بود.‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 67]]‎

انتهای پیام /*