خاطرات

خانم فرشته اعرابی

کد : 80581 | تاریخ : 15/06/1395

‏12ـ ‏‏امام در مورد مهریه فرزندانشان حد متعارف را درنظر داشتند. ایشان‏‎ ‎‏همیشه در امور مربوط به ازدواج سفارش به سادگی می کردند.‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 49]]‎

انتهای پیام /*