فصل دوم

توصیه به تحصیل

کد : 80878 | تاریخ : 02/05/1395

‏در مورد تحصیل دخترانشان، اصرار نمی کردند حتماً فلان رشته را بخوانند.‏
‎[[page 119]]‎‏اساساً دخالتی دراین امور نمی کردند. حداکثر این بود که توصیه به تحصیل علوم‏‎ ‎‏می کردند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 120]]‎

  • )) عاطفه اشراقی؛ زن روز، ش 1267.

انتهای پیام /*