فصل دوم

صبر در مصائب

کد : 80911 | تاریخ : 16/06/1395

‏وقتی که آقای اشراقی داماد امام فوت کردند، بچه های ایشان خیلی ناراحت‏‎ ‎‏بودند، امام به آنها دلداری می دادند و می گفتند: من که به شما می گویم‏
‎[[page 104]]‎‏صبر کنید، اینطور نیست که خودم نچشیده باشم، من وقتی که بچه بودم، پدرم را‏‎ ‎‏از دست دادم و ‏‏[‏‏بعد‏‏]‏‏ هم مادرم را، و با همه وجود می گویم که شما هم صبر‏‎ ‎‏کنید.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 105]]‎

  • . فاطمه طباطبایی.

انتهای پیام /*