فصل دوم

مگر بدی می کند؟

کد : 80935 | تاریخ : 16/06/1395

‏گاهی اوقات که من نزد ایشان می رفتم و پسرم را نمی بردم، می گفتند: حسین را‏‎ ‎‏نیاوردی؟ می گفتم: آقا پسر من خیلی بدی می کند، می گفتند: حسین بدی‏‎ ‎‏می کند؟ خوب بچه باید بدی بکند تازه اینها بدی نیست، بچه باید این کارها را‏‎ ‎‏بکند، شما اشتباه می کنید، مگر بچه بدی می کند؟ می گفتم: آخر فکر می کنم‏‎ ‎‏شما اذیت می شوید. می گفتند: من از این که شما بیایید و بچه هایتان را نیاورید،‏‎ ‎‏اذیت می شوم.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

‎[[page 95]]‎

  • . فرشته اعرابی.

انتهای پیام /*