فصل دوم

از هفت سالگی

کد : 80973 | تاریخ : 16/06/1395

‏امام از هفت سالگی در تربیت دینی کودکان دقت داشتند، یعنی می گفتند:‏‎ ‎‏بچه ها از هفت سالگی نماز بخوانند. بچه را تشویق به نماز کن، تا وقتی نُه ساله‏‎ ‎‏شدند، عادت کرده باشند. من به ایشان می گفتم: تربیتهای دیگرشان با من،‏‎ ‎‏نمازشان با شما. شما بگو. من که می گویم، گوش نمی کنند. خودشان مقید بودند‏‎ ‎‏و می پرسیدند. اما همینکه بچه ها می گفتند: خواندیم، قبول می کردند و‏‎ ‎‏کنجکاوی نمی کردند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 75]]‎

  • )) خدیجه ثقفی.

انتهای پیام /*