فصل دوم

عبادت در جوانی

کد : 80981 | تاریخ : 16/06/1395

‏امام به نماز اول وقت و به اینکه جوانها تا جوان هستند، تکالیفشان را باید انجام‏‎ ‎‏بدهند خیلی تأکید می کردند و بارها می گفتند: قدر جوانی را بدانید و با خدا هم‏‎ ‎‏اگر می خواهید ارتباط داشته باشید سعی کنید در جوانی باشد، نگذارید مثل من‏‎ ‎‏شوید، دیگر فایده ندارد. هر کاری کردید در جوانی کردید. این را خیلی توصیه‏‎ ‎‏می کردند که مسائل شرعی را از جوانی، رعایت کنند، البته هیچوقت‏‎ ‎‏سخت گیریهایی که غیر شرعی بود، اعمال نمی کردند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 72]]‎

  • . فرشته اعرابی.

انتهای پیام /*