فصل اول

با طبیعت وفق دهید

کد : 81036 | تاریخ : 16/06/1395

‏دربارۀ لباس پوشیدن، به من می گفتند: شما زیاد بچه را می پوشانید، بچه را با‏‎ ‎‏طبیعت وفق بده. همیشه به من ایراد می گرفتند و می گفتند: تو با این کار بچه را‏‎ ‎‏مریض می کنی، بگذار بچه آزاد باشد و بچه را با طبیعت وفق بده، این بچه ها‏‎ ‎‏خیلی سالمترند تا آن بچه هایی که لای زرورق بزرگ می شوند. بگذار بچه حالت‏‎ ‎‏طبیعی خود را حفظ کند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

‎[[page 42]]‎

  • . فاطمه طباطبایی.

انتهای پیام /*