فصل اول

تو اولاد نداری

کد : 81055 | تاریخ : 16/06/1395

‏امام به من می گفتند: تو که دختر نداری، اولاد نداری، تو نمی دانی دختر چقدر به‏‎ ‎‏درد می خورد. یک روز من گفتم که شما پسر خوبی مثل احمد دارید، چرا این‏‎ ‎‏حرف را می زنید؟ گفتند: او نمونه است، او تک است، مثل احمد معلوم نیست که‏‎ ‎‏دیگر پیدا بشود، احمد تک است، احمد را کنار بگذار، ولی تو دختر نداری، اولاد‏‎ ‎‏نداری، اولاد، دختر است.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 31]]‎

  • )) فاطمه طباطبایی.

انتهای پیام /*