فصل اول

مرا بیدار کن

کد : 81096 | تاریخ : 16/06/1395

‏موقعی که آقا بعد از ظهرها می خوابید، قبلش به علی می گفتند: من‏‎ ‎‏می روم بخوابم، تو ساعت چهار بیا من را بیدار کن. همین که ساعت چهار‏‎ ‎‏می شد، خودش حواسش جمع بود، دیگر مهلت نمی داد که ما او را پیش آقا‏‎ ‎‏ببریم، از در آشپزخانه می رفت و دست روی سر آقا می مالید و آقا را بیدار‏‎ ‎‏می کرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 9]]‎

  • . منیره جعفری خدمه بیت امام.

انتهای پیام /*