آیت الله صادق خلخالی

غمض عین امام

کد : 81279 | تاریخ : 02/05/1395

‏     ‏‏حضرت امام امت بسیار با حلم و حوصله بودند و اگر ناراحتی ابراز‏‎ ‎‏می کردند در مسائل بسیار مهم بود. ولی در مسائل جزیی که از طلاب‏‎ ‎‏سرمی زد، صبر به خرج می دادند و حتی المقدور آن را به روی طرف‏‎ ‎‏نمی آوردند.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 70]]‎

انتهای پیام /*