خاطرات آیت الله پسندیده: گفته ها و نوشته ها

کد : 81907 | تاریخ : 10/12/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ ‏


‎[[page 1]]‎


‎[[page 2]]‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آیت الله پسندیده ‏

‏ ‏

‏ ‏

(گفته ها و نوشته ها)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

یادها ـ 9

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)

‏ ‏

‏واحد خاطرات‏

‎[[page 3]]‎

انتهای پیام /*