بخش دوم: شرح حال خاندان ما

شرح حال پدر ما و شهادت ایشان

کد : 81950 | تاریخ : 01/01/1392

‏ ‏

‏پدر ما، شهید آقا مصطفی در طلوع آفتاب پنجشنبه 29 رجب المرجب 1278 قمری در‏‎ ‎‏خمین در خانه ای که بعداً من و حضرت امام و سایر برادران و خواهران متولد شده ایم،‏‎ ‎‏متولد شده است. وی زیر لوای پدرش مرحوم سید احمد هندی و مادرش مرحومه سکینه‏‎ ‎‏خانم می زیسته است. ایشان حدود هشت سال داشتند که پدرشان (جد ما) از دنیا می رود.‏‎ ‎‏در آن موقع اموالی که به پدر ما رسیده بود، درآمدش در سال 30 تومان بوده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 71]]‎

انتهای پیام /*