بخش دوم: شرح حال خاندان ما

سفرهای سیاسی سید مصطفی به تهران

کد : 81961 | تاریخ : 01/01/1392

‏ ‏

‏نمی دانم پدرمان مرحوم آقا مصطفی چند سفر کرده اند. ایشان تهران می رفته اند و با‏‎ ‎‏صدراعظم و اتابک و خود شاه هم شاید تماس داشته اند و برای حل و فصل امور و‏‎ ‎‏جلوگیری از تجاوزات این ملاقاتها ضروری و لازم بوده است. در یک سفر در تهران با‏‎ ‎‏مرحومه گوهر ملک تاج خانم که دختر یکی از شاهزادگان بود به تاریخ سوم ربیع الاول‏‎ ‎‏1317 قمری ازدواج کردند. این زوجۀ پدرمان که تهرانی و شاهزاده بود نزد اقوام خودش‏‎ ‎‏در تهران ماند. ایشان سه زوجۀ دائمی داشتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 81]]‎

انتهای پیام /*