بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران

برخورد شریعتمداری و هاشمیان

کد : 82044 | تاریخ : 01/01/1392

‏ ‏

‏مطلب دیگری که در همان روزها رخ داد این بود که روزی به منزل آقای حاج میرزا‏‎ ‎‏عبدالله چهلستونی (سعید) برای دیدار و جلسه با آقای خادمی اصفهانی رفتیم، علما هم‏‎ ‎‏طبق معمول به آنجا آمده بودند. وقتی به منزل رسیدیم در منزل بسته بود، پسر آقای حاج‏‎ ‎‏میرزا عبدالله آمد و گفت: ما در منزل را بسته ایم که مأموران نیایند. وارد منزل شدیم و‏‎ ‎‏سایرین هم آمدند، اتاق پر از آقایان و علما بود. آقای شریعتمداری نمی دانم چه‏‎ ‎‏گفت، ولی اجمالاً سخنی گفت که به نفع امام نبود. آقای هاشمیان (شیخ محمد‏‎ ‎‏هاشمیان امام جمعه فعلی رفسنجان) سرپا بلند شد و با کمال تندی و شدت به آقای‏‎ ‎‏شریعتمداری توهین کرد و گفت که شما می خواهید امام را از تهران به جای دیگری‏‎ ‎‏تبعید کنند.‏

‏از آن منزل هم که رفتیم، باز مواجه با اهانت و اذیت مامورین شدیم ولی هر چه اذیت‏‎ ‎‏ماموران بیشتر می شد توجه عموم مردم به آقایان و علما زیادتر می شد و هر چه آنها‏‎ ‎‏بیشتر بی احترامی می کردند، توجه مردم به مساجد و منابر و روحانیت بیشتر می شد.‏

‎ ‎

‎[[page 233]]‎

انتهای پیام /*