سید ابراهیم ظهوری

ابوترابی نماینده واقعی امام

کد : 82121 | تاریخ : 17/06/1395

‏وضعیت اعتقادی بچه ها به شکلی بود که هر فرمانی از امام می رسید، بچه ها با‏‎ ‎‏به جان خریدن تمامی مشکلات، حاضر به انجام آن بودند و شرایط سخت اردوگاه‏‎ ‎‏مانع آنها نمی شد. نکتۀ لازم به ذکر، نقش مرحوم حاج آقا ابوترابی بود که ما او را‏‎ ‎‏به نمایندگی حضرت امام قبول داشتیم؛ گرچه ایشان خودشان می فرمودند من‏‎ ‎‏نماینده امام نیستم. نقش ایشان در اسارت نقش بسیار بارزی بود. ایشان می فرمودند: امام‏‎ ‎‏راضی نیستند شما خودتان را به زحمت بیندازید و نباید به جسمتان ضرر و آسیب‏‎ ‎‏برسانید.‏

‎ ‎

‎[[page 32]]‎

انتهای پیام /*