علی اکبر گله دار عراقی

عشق وحدت آفرین

کد : 82213 | تاریخ : 17/06/1395

‏در یک کلام می توان گفت رمز موفقیت ما در اسارت، عشق به حضرت امام بود که بسیار‏‎ ‎‏وحدت آفرین بود؛ یعنی همان طور که در جبهه های جنگ، عشق به امام باعث تقویت‏‎ ‎‏روحیه رزمندگان می شد، این عشق از اول تا آخر اسارت هم موجب انسجام بچه ها،‏‎ ‎‏روحیه گرفتن آنها و استقامتشان می شد که به نوعی انقلاب ما را هم به دنیا معرفی‏‎ ‎‏می کرد.‏

‏یادم هست صلیبی ها که می آمدند، گاهی با آنها صحبت می کردیم و مسائل خودمان‏‎ ‎‏را انتقال می دادیم و اسیران ما تا آنجا که در توان داشتند وظیفه خود را در قبال امام و‏‎ ‎‏انقلاب انجام می دادند.‏

‏پذیرش قطعنامه برای ما خیلی سخت بود، ولی از آنجا که این مسأله از جانب ولایت‏‎ ‎‏فقیه پذیرفته شده بود، پذیرش آن برای بچه ها آسان شد؛ در غیر این صورت، چه بسا‏
‎[[page 91]]‎‏بعضیها خودشان را می کشتند؛ چون در این جنگ خیلی از عزیزان ما به درجه شهادت‏‎ ‎‏رسیدند و خیلیها معلول و مجروح و اسیر و مفقودالاثر شدند. مسأله قبول قطعنامه مسأله‏‎ ‎‏سختی بود، اما همان طور که بعدها برای همه ثابت شد، کار حضرت امام کاری‏‎ ‎‏حساب شده و برخاسته از الهام الهی بود. ما در نهایت، هم توانستیم دشمن را از خاک‏‎ ‎‏خود بیرون کنیم، هم سازمان ملل متحد، عراق را به عنوان متجاوز اعلام کرد، و هم‏‎ ‎‏شکست و خواری دشمن را به چشم خود دیدیم؛ و همین برای ما کفایت می کند.‏

در راه طلب پای فلک آبله دارد  ‎ ‎این وادی عشق است و دو صد مرحله دارد

‎ ‎

‎ ‎

‎[[page 92]]‎

انتهای پیام /*