جهانگیر صفری

اسیر واقعی

کد : 82341 | تاریخ : 17/06/1395

‏زیاد اتفاق می افتاد که دشمن از دست بچه ها عاجز می شد. یادم هست یک بار یکی از‏
‎[[page 172]]‎‏سربازهایی که آنجا بود، از شدت خستگی بر اثر شکنجه اسرا گفت: شما اسیر نیستید،‏‎ ‎‏اسیر واقعی ما هستیم که در دست شماییم.‏

‏حالا باید دید اسرا چه رنجی را متحمل می شدند و چه مصیبتهایی می کشیدند تا‏‎ ‎‏دشمن را به این استیصال بکشانند و سبب شوند یک سرباز دژخیم، چنین اظهار عجز و‏‎ ‎‏ناتوانی بکند. ‏

‎ ‎

‎[[page 173]]‎

انتهای پیام /*