محمدمراد حمزه ای

توقعی بیجا!

کد : 82382 | تاریخ : 17/06/1395

‏اولین چیزی که اسرا با آن برخورد می کردند این تقاضای ناهنجار و توقع بیجا (توهین به‏‎ ‎‏حضرت امام) و خصومت دشمن با مقدسات ما بود. عراقی ها از بچه ها می خواستند که‏‎ ‎‏به امام توهین کنند و هر کس، به نحوی، از این کار سر باز می زد و در اثر آن، کتکها و‏‎ ‎‏شکنجه های بسیاری را متحمل می شد. با اینکه امام فرموده بودند اشکال ندارد در این‏‎ ‎‏شرایط به من توهین کنید، کسی راضی نمی شد به امام توهین کند و هر کس با سیاستی‏‎ ‎‏پیش می رفت که کارش توهین محسوب نشود یا حداقل کمتر این کار انجام بشود.‏

‎ ‎

‎[[page 195]]‎

انتهای پیام /*