مقاله ثانیه در مقدّمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است

مقصد اوّل در طهارت است و در آن چند فصل است

مقاله اولی‌ در آدابی که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن چند فصل است.

کد : 82508 | تاریخ : 19/07/1395

مقصد اوّل در طهارت است و در آن چند فصل است

‎ ‎

‎[[page 55]]‎

انتهای پیام /*