فصل اول ویژگیهای فردی

امید و خودباوری

کد : 82784 | تاریخ : 08/06/1395

‏ ‏

اگر اعتقاد پیدا کردیم که می توانیم هر کاری را انجام دهیم، توانا می شویم. شما هم اعتقاد پیدا کنید‎ ‎که می توانید. مغزها باید شستشو شود و مغزهایی که به خود متکی است جای آن را بگیرد.‎[1]‎

مخترعین ما می توانند در سطح بالا اختراع بکنند. مبتکرین ما می توانند در سطح بالا ابتکار کنند،‎ ‎به شرط اینکه اعتماد، به نفس خودشان داشته باشند، و معتقد بشوند به اینکه «می توانیم».‎[2]‎

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 57]]‎

  • )) صحیفه امام؛ ج15، ص310.
  • )) همان؛ ج18، ص 189.

انتهای پیام /*