فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی

جلوه های معلمی امام

کد : 82939 | تاریخ : 08/06/1395

‏ ‏

این شغل، شریفترین شغلها و پر مسئولیت ترین شغلهاست. شریفترین شغلهاست، برای اینکه شغل انسان سازی است؛ همان شغلی است که تمام انبیا برای همین معنا آمدند.[1]

‎ ‎

‎[[page 153]]‎

  • )) صحیفه امام؛ ج7، ص427.

انتهای پیام /*