فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی

حرف از دیگران بگیرید

کد : 82970 | تاریخ : 08/06/1395

‏یکی از نصیحتهایی که حضرت امام به حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا می فرمودند،‏‎ ‎‏این بود که شما حرف به دیگران ندهید، حرف از دیگران بگیرید. و به طور کلی کم‏‎ ‎‏حرف بودن را توصیه می کردند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎[[page 166]]‎

  • )) آیت الله سید عباس خاتم یزدی؛ همان.

انتهای پیام /*