احکام طهارت

استبـرا

کد : 83160 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول‏‎ ‎‏انجام می دهند؛ برای آنکه یقین کنند که بول در مجرا نمانده. و بهترین اقسام آن‏‎ ‎
‎[[page 17]]‎‏این است که بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شد اول آن را تطهیر‏‎ ‎‏کنند و بعد سه دفعه با انگشت میانۀ دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت‏‎ ‎‏بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و‏‎ ‎‏سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. و فایدۀ‏‎ ‎‏آن این است که اگر بعد از استبرا آبی خارج شود و معلوم نباشد بول است یا چیز‏‎ ‎‏دیگر، پاک است.‏

مساله 2 ـ ‏اگر وضو گرفت و بعد از وضو آبی از آن خارج شد و معلوم‏‎ ‎‏نباشد بول است یا چیز دیگر؛ چنانچه بعد از بول استبرا کرده، وضویش باطل‏‎ ‎‏نمی شود.‏

مساله 3 ـ ‏اگر کسی شک کند که استبرا کرده یا نه، هرچند عادتش این بوده‏‎ ‎‏که همیشه استبرا می کرده، باید بنا بگذارد بر آنکه استبرا نکرده و اگر آبی از او‏‎ ‎‏خارج شود و نداند بول است یا چیز دیگر، نجس است.‏

مساله 4 ـ‏ اگر کسی شک کند استبراء او درست بوده یا نه و رطوبتی از او‏‎ ‎‏بیرون آید که نداند پاک است یا نه، پاک می باشد، وضو را هم باطل نمی کند.‏

‎[[page 18]]‎

انتهای پیام /*