احکام طهارت

غسل جنابت

کد : 83171 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏واجب است در غسل، نیت؛ یعنی تمام بدن را بشوید به قصد‏‎ ‎‏غسل کردن و باید در موقع شستن فقط نیت غسل نماید و قصد چیز دیگر را با‏‎ ‎‏آن مخلوط ننماید، و واجب است آب را به تمام ظاهر بدن برساند، ولی شستن‏‎ ‎‏داخل چشم و دماغ و گوش لازم نیست.‏

مساله 2 ـ ‏واجب است بنابر احتیاط، شستن موهای سر و صورت و بدن، و‏‎ ‎‏واجب است شستن پوست زیر آنها و موهای کوتاه که جزء بدن حساب می شود.‏‎ ‎

‎[[page 31]]‎

انتهای پیام /*