احکام طهارت

ناسیه

کد : 83181 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏ناسیه، یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده، اگر خونی‏‎ ‎‏بیشتر از ده روز ببیند که چند روز آن نشانه های حیض و چند روز دیگر نشانه های‏‎ ‎‏استحاضه داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و‏‎ ‎‏بیشتر از ده روز نباشد، باید تمام آن را حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه، و اگر‏‎ ‎‏کمتر از سه روز و یا بیشتر از ده روز باشد و یا پیش از گذشتن ده روز دومرتبه‏‎ ‎‏خونی ببیند که آن هم نشانۀ حیض دارد، از اول خونی که نشانۀ حیض دارد حیض‏‎ ‎‏قرار دهد تا هفت روز و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر تمام خون یک جور‏‎ ‎‏است، باید بنابراحتیاط واجب، هفت روز را حیض وبقیه را استحاضه قرار دهد.‏

‎ ‎

‎[[page 44]]‎

انتهای پیام /*