احکام طهارت

استحاضه

کد : 83182 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏یکی از خونهایی که از زن خارج می شود خون استحاضه است و‏‎ ‎‏آن در بیشتر اوقات زردرنگ و سرد و بدون فشار و سوزش بیرون می آید و غلیظ‏‎ ‎
‎[[page 44]]‎‏هم نیست، ولی گاهی ممکن است نشانه های خون حیض در او باشد.‏

مساله 2 ـ ‏استحاضه بر سه قسم است: قلیله، متوسطه، کثیره. استحاضۀ‏‎ ‎‏قلیله آن است که خون، پنبه ای را که زن داخل فرج می نماید آلوده کند و در آن‏‎ ‎‏فرو نرود به طوری که از طرف دیگر معلوم شود. استحاضۀ متوسطه آن است که‏‎ ‎‏خون در پنبه فرو رود به طوری که از طرف دیگر آن بیرون آید، ولی جریان پیدا‏‎ ‎‏نکند و به دستمالی که معمولاً زنها برای جلوگیری از خون می بندند نرسد.‏‎ ‎‏استحاضۀ کثیره آن است که خون پنبه را فرا گیرد و دستمال را هم آلوده نماید.‏

‎ ‎

‎[[page 45]]‎

انتهای پیام /*