احکام طهارت

نفاس

کد : 83184 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید، هر خونی‏‎ ‎‏که زن می بیند تا پیش از ده روز خون نفاس است.‏

مساله 2 ـ ‏ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز‏‎ ‎‏نمی شود.‏

مساله 3 ـ ‏اگر زن روز اول ولادت خون ببیند و پاک شود و قبل از تمام شدن‏‎ ‎‏ده روز دومرتبه خون ببیند، تمام روزهایی که خون دیده و پاک بوده نفاس است.‏

مساله 4 ـ ‏اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت‏‎ ‎‏دارد، به اندازه روزهای عادت، نفاس و بقیه استحاضه است، و اگر عادت ندارد‏‎ ‎‏تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه می باشد، و احتیاط مستحب آن است که بعد از‏‎ ‎‏روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، کارهای استحاضه را بجا آورد و کارهایی که بر‏‎ ‎‏نفسا حرام است ترک نماید.‏

مساله 5 ـ ‏معتبر است بین نفاس و خون حیضی که زن بعد از آن می بیند ده‏‎ ‎‏روز فاصله شود.‏

‎ ‎

‎[[page 48]]‎

انتهای پیام /*