احکام طهارت

غسل مسّ میت

کد : 83185 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده قبل از غسل و یا در‏‎ ‎‏بین آن، پیش از تمام شدن غسل مس کند؛ یعنی جایی از بدن خود را به آن‏‎ ‎‏برساند باید غسل مس میت نماید، حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و‏‎ ‎‏استخوان میت برسد باید غسل کند.‏

مساله 2 ـ ‏برای مس مرده ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 3 ـ ‏اگر موی خود را به بدن میت برساند یا بدن خود را به موی میت‏‎ ‎‏یا موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست.‏


‎[[page 48]]‎مساله 4 ـ ‏برای مس بچۀ مرده حتی بچۀ سقط شده ای که چهار ماه او تمام‏‎ ‎‏شده، غسل مس میت واجب است، ولی اگر قبل از تمام شدن چهار ماه سقط‏‎ ‎‏شود، مس آن غسل ندارد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر از بدن زنده قسمتی که دارای استخوان است جدا شود و‏‎ ‎‏انسان آن را مس نماید باید غسل مس میت کند، ولی اگر قسمتی که جدا شده‏‎ ‎‏استخوان نداشته باشد و یا استخوانی باشد که گوشت نداشته باشد، برای مس‏‎ ‎‏آنها غسل واجب نیست.‏

مساله 6 ـ ‏اگر از بدن مرده قسمتی جدا شود، چنانچه اگر متصل به بدن بود‏‎ ‎‏مس کردن آن قسمت غسل داشته، بعد از جدا شدن هم برای مس آن غسل‏‎ ‎‏واجب است.‏

مساله 7 ـ ‏اگر کسی مس میت نمود، هرچند پیش از آن وضو داشته، واجب‏‎ ‎‏است برای کارهایی که در آنها وضو گرفتن لازم است غسل کند و وضو بگیرد، و‏‎ ‎‏وضوی قبلی کافی نیست.‏

مساله 8 ـ ‏برای کسی که بعد از مس میت غسل نکرده است، ماندن در‏‎ ‎‏مساجد و حرم ائمه و خواندن سوره هایی که سجدۀ واجب دارد و جماع کردن‏‎ ‎‏مانعی ندارد، ولی برای نماز و مانند آن باید غسل کند و وضو بگیرد.‏

مساله 9 ـ ‏اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید، یک‏‎ ‎‏غسل کافی است.‏

‎ ‎

‎[[page 49]]‎

انتهای پیام /*