احکام طهارت

دستور نماز میت

کد : 83193 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏مستحبات نماز میت چند امر است: اول: نمازگزار با وضو یا‏‎ ‎‏غسل یا تیمم باشد. دوم: اگر میت مرد است امام جماعت یا کسی که بر او نماز‏‎ ‎‏می خواند مقابل وسط قامت بایستد و اگر میت زن است مقابل سینۀ او بایستد.‏‎ ‎‏سوم: این که پا برهنه باشد. چهارم: در هر تکبیره ای خصوصاً تکبیرۀ اوّل دستها را‏‎ ‎‏بلند کند. مستحب است به جماعت خوانده شود و خواندن نماز میت در‏‎ ‎‏مساجد غیر مسجد الحرام مکروه است.‏

مساله 2 ـ ‏نماز میت پنج تکبیر دارد و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این نحو‏‎ ‎‏بگوید کافی است: بعد از نیت و تکبیر اوّل بگوید: ‏«اشهد ان لا اله الاّ الله و اشهد‎ ‎انّ محمّداً رسول الله ».‏ و بعد از تکبیر دوم بگوید: ‏«اللهم صلّ علی محمّد و آل‎ ‎محمّد».‏ و بعد از تکبیر سوم بگوید: ‏«اللهم اغفر للمومنین و المومنات».‏ و بعد از‏‎ ‎‏تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: ‏«اللهم اغفر لهذا المیت»،‏ و اگر زن است‏‎ ‎‏بگوید: ‏«اللهم اغفر لهذه المیت».‏ و بعد تکبیر پنجم را بگوید و نماز را تمام کند.‏

‏و بهتر آن است بعد از تکبیر اول بگوید: ‏«اشهد ان لا اله الاّ الله وحده لا‎ ‎شریک له الهاً واحداً احداً صمداً فرداً حیّاً قیوماً دائماً ابداً، لم یتّخذ صاحبة و لا‎ ‎ولداً و اشهد انّ محمّداً عبده و رسوله ارسله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی‎ ‎الدین کلّه ولو کره المشرکون».‏ و بعد از تکبیر دوم بگوید: ‏«اللهم صلّ علی محمّد و‎ ‎آل محمّد و بارک علی محمّد و آل محمّد و ارحم محمّداً و آل محمّد افضل ما‎ ‎صلّیت و بارکت و ترحّمت علی ابراهیم و آل ابراهیم، انّک حمید مجید و صلّ علی‎ ‎جمیع الانبیاء و المرسلین».‏ و بعد از تکبیر سوم بگوید: ‏«اللهم اغفر للومنین و‎ ‎المومنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات، تابع اللهم بیننا و‎ ‎
‎[[page 58]]‎بینهم بالخیرات، انّک علی کلّ شی ء قدیر».‏ و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد‏‎ ‎‏است بگوید: ‏«اللهم انّ هذا المسجّی قدّامنا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نزل بک‎ ‎و انت خیر منزول به، اللهم انّک قبضت روحه الیک و قد احتاج الی رحمتک و انت‎ ‎غنیّ عن عذابه، اللهم انّا لانعلم منه الاّ خیراً و انت اعلم به منّا، اللهم ان کان محسناً‎ ‎فزد فی احسانه و ان کان مسیئاً فتجاوز عن سیّئاته و اغفر لنا و له، اللهم احشره مع‎ ‎من یتولاّه و یحبّه و ابعده ممّن یتبرّء منه و یبغضه، اللهم الحقه بنبیک و عرّف بینه و‎ ‎بینه و ارحمنا اذا توفّیتنا یا اله العالمین، اللهم اکتبه عندک فی اعلی علیین و اخلف‎ ‎علی عقبه فی الغابرین، و اجعله من رفقآء محمّد و آله الطاهرین، و ارحمه و ایّانا‎ ‎برحمتک یا ارحم الراحمین، اللهم عفوک عفوک عفوک». ‏و بعد تکبیر پنجم را‏‎ ‎‏بگوید.‏

‏ولی اگر میت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید: ‏«اللهم انّ هذه المسجّاة‎ ‎قدّامنا امتک و ابنة عبدک و ابنة امتک نزلت بک و انت خیر منزول به، اللهم انّک‎ ‎قبضت روحها الیک و قد احتاجت الی رحمتک و انت غنیّ عن عذابها، اللهم انّا لا‎ ‎نعلم منها الاّ خیراً و انت اعلم بها منّا، اللهم ان کانت محسنة فزد فی احسانها و ان‎ ‎کانت مسیئة فتجاوز عن سیئاتها و اغفرلنا و لها، اللهم احشرها مع من تتولاّه و تحبّه‎ ‎و ابعدها ممّن تبرّء منه و تبغضه، اللهم الحقها بنبیّک و عرّف بینها و بینه، و ارحمنا‎ ‎اذا توفّیتنا یا اله العالمین، اللهم اکتبها عندک فی اعلی علیین و اخلف علی عقبها فی‎ ‎الغابرین، و اجعلها من رفقاء محمّد و آله الطاهرین، و ارحمها و ایّانا برحمتک یا‎ ‎ارحم الراحمین، اللهم عفوک عفوک عفوک».‏ و تکبیر پنجم را بگوید.‏

‎ ‎

‎[[page 59]]‎

انتهای پیام /*