احکام طهارت

1و 2ـ بول و غائط

کد : 83201 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشت که خون جهند‏‎ ‎‏ دارد؛ یعنی اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است. امّا بول و‏‎ ‎‏غائط حیوان حرام گوشت که خون جهنده ندارد، مانند ماهی حرام، طهارتش‏‎ ‎‏محل اشکال است؛ اگرچه خالی از وجه نیست، ولی فضلۀ حیوانات کوچک‏‎ ‎‏مانند مگس که گوشت ندارند، پاک است.‏

مساله 2 ـ ‏اقوی نجاست فضلۀ پرندگان حرام گوشت است.‏

مساله 3 ـ ‏بول و غائط حیوان نجاستخوار و همچنین بول و غائط حیوانی‏‎ ‎‏که انسان با آن وطی نموده، نجس است.‏

‎ ‎

‎[[page 71]]‎

انتهای پیام /*