احکام طهارت

8ـ شراب

کد : 83206 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏هر چیزی که انسان را مست کند و به خودی خود روان باشد،‏‎ ‎‏نجس است، امّا مثل حشیش که به خودی خود روان نیست، اگرچه می توان آن‏‎ ‎‏را روان ساخت، پاک است.‏


‎[[page 73]]‎مساله 2 ـ ‏اگر آب انگور به آتش جوش بیاید و دو قسمت از سه قسمتش‏‎ ‎‏نرود؛ یعنی ثلثان نشود پاک است، امّا خوردنش حرام است. و همچنین آب‏‎ ‎‏مویزی که به آتش جوش می آید پاک و اقوی عدم حرمت آن است، اگرچه ترک‏‎ ‎‏احتیاط در حرمتش سزاوار نیست.‏

مساله 3 ـ ‏اگر آب انگور و مویز و خرما به خودی خود جوش بیایند، در‏‎ ‎‏صورتی که مسکر شوند نجس است، امّا اگر شک کنیم با جوش آمدن مسکر‏‎ ‎‏شده اند یا نه پاک است.‏

مساله 4 ـ ‏اگر مویز و کشمش را در روغن سرخ کنند و جوش بیاید یا در لای‏‎ ‎‏پلو بگذارند، مادامی که ندانند مغز آنها جوش آمده، چنانچه غالباً این طور است‏‎ ‎‏که باد می کنند ولی جوش آمدن مغز آنها معلوم نیست، خوردنش بی اشکال‏‎ ‎‏است، امّا اگر بدانند که مغز آنها جوش آمده خوردنش بی اشکال است، ولی‏‎ ‎‏محکوم به طهارت است، امّا خرما اگرچه مغز آن به جوش آید، پاک و خوردن آن‏‎ ‎‏بدون اشکال است.‏

‎ ‎

‎[[page 74]]‎

انتهای پیام /*