احکام طهارت

1ـ آب

کد : 83215 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏آب هرچیزی که نجس شده پاک می کند، و آب باران اگر به چیز‏‎ ‎‏نجس شده ای که عین نجاست در آن نیست ببارد و غالب بر آن شود، در صورتی‏‎ ‎‏که سگ آن را نلیسیده باشد، پاک می کند.‏

مساله 2 ـ ‏در آب کر و جاری چیز نجس شده را که عین نجاست با آن نباشد‏‎ ‎‏اگر فرو برند و آب بر آن غلبه کند پاک می شود، در صورتی که آن چیز قابل فشار‏‎ ‎‏دادن نباشد، و الاّ بنابر احتیاط واجب چیزی که قابل فشار است مثل لباس باید‏‎ ‎‏فشار داد، و کفایت می کند اگر آن را در زیر آب حرکت دهند که آب داخل آن‏‎ ‎‏خارج شود.‏

مساله 3 ـ ‏اگر ظرفی را سگ لیسیده باشد باید اول با خاک، خاک مال نموده‏‎ ‎‏ـ و بنابر احتیاط واجب خاک باید پاک باشد ـ و آب کشیده، بعد از آن دومرتبۀ‏‎ ‎‏دیگر بشویند. و اگر در ظرف، آب یا چیز روان دیگر خورده باشد یا آب دهانش‏‎ ‎‏در آن ظرف ریخته باشد، احتیاط واجب آن است که به دستور بالا تطهیر نمایند.‏‎ ‎‏امّا اگر سایر اعضای سگ به ظرف آب و مثل آن برسد، اقوی لازم نبودن خاک‏‎ ‎‏مال است، ولی احتیاط مستحب آن است که به دستور مذکور تطهیر نمایند.‏

مساله 4 ـ ‏اگر ظرفی را خوک لیسیده باشد و یا در آن ظرف، موش صحرایی‏‎ ‎‏مرده باشد باید هفت بار شست.‏

مساله 5 ـ ‏ظرفی که به شراب نجس شده یا موش در آن مرده و یا به سایر‏‎ ‎‏نجاسات نجس شده، واجب است سه بار بشویند، حتی در آب کر و جاری نیز‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که ظروف نجس را سه بار شسته. و مستحب است‏‎ ‎‏ظرفی را که به شراب نجس شده و یا موشی در آن مرده هفت بار بشویند.‏

مساله 6 ـ ‏اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده و از ظروف نیست، با‏‎ ‎‏آب قلیل تطهیر کنند، باید دومرتبه شسته شود و احتیاط واجب آن است که این‏‎ ‎‏دو مرتبه شستن، بعد از شستنی باشد که با آن نجاست برطرف شده است.‏


‎[[page 80]]‎مساله 7 ـ ‏اگر بخواهند چیزی را که به غیر بول نجس شده و از ظروف‏‎ ‎‏نیست، با آب قلیل تطهیر کنند، بعد از ریختن آبی که با آن نجاست برطرف شد،‏‎ ‎‏باید یک مرتبۀ دیگر آب بریزند، ولی بعد از شستن اول، چیزهایی را که قابل‏‎ ‎‏فشار است باید فشار دهند تا غسالۀ آن بیرون آید و سپس دفعۀ دوم بشویند.‏

مساله 8 ـ ‏ظرفهای کوچک یا بزرگ نجس که دهانۀ آنها تنگ است در آب کر‏‎ ‎‏و جاری باید سه دفعه شسته شود، به نحوی که در هر دفعه آب تمام اطراف آنها‏‎ ‎‏را از داخل و خارج فرا گیرد، و با آب قلیل نیز سه دفعه شسته می شود، به این‏‎ ‎‏نحو که آب در میان آنها ریخته و بنا به احتیاط واجب بلافاصله تکان داده تا آب‏‎ ‎‏تمام داخل آنها را گرفته و آنگاه بیرون بریزند و این کار را باید سه مرتبه انجام‏‎ ‎‏دهند.‏

مساله 9 ـ ‏اگر ظرفهای بزرگ مثل پاتیل و حوض و خمره نجس شد،‏‎ ‎‏چنانچه سه مرتبه آب از بالا در آن بریزند به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد و‏‎ ‎‏در هر دفعه آبی که ته آن جمع می شود بیرون آورند پاک می شود، و احتیاط واجب آن است که در هر دفعه ظرفی که به وسیلۀ آن آب جمع شده را بیرون‏‎ ‎‏می آورند، تطهیر کنند.‏

مساله 10 ـ ‏تنوری که به بول نجس شده اگر دو مرتبه آب از بالا روی موضع‏‎ ‎‏نجس بریزند پاک می شود، و در غیر بول از سایر نجاسات اگر بعد از برطرف‏‎ ‎‏شدن نجاست یک مرتبه به نحوی که گفته شد، آب بر آن بریزند، کافی است.‏

مساله 11 ـ ‏اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود به فرو‏‎ ‎‏بردن در کر و جاری پاک می شود و اگر باطن آنها نجس شود پاک شدن باطن آنها‏‎ ‎‏محل اشکال است.‏

‎ ‎

‎[[page 81]]‎

انتهای پیام /*