احکام طهارت

9ـ برطرف شدن عین نجاست

کد : 83223 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏اگر عین نجس مانند خون، یا متنجس مانند آب نجس، از بدن‏‎ ‎‏حیوان یا از باطن انسان مثل توی دهان و بینی، برطرف شود، بدن حیوان و دهان‏‎ ‎‏و بینی انسان پاک می شود. و در حیوان شرط است که بعد از برطرف شدن‏‎ ‎‏نجاست، خشک شود.‏

مساله 2 ـ ‏اگر گربه ای خون بخورد و یا گوساله ای در موقع به دنیا آمدن از‏‎ ‎‏مادرش با بدن آلوده به خون بیرون آید، بعد از آنکه خون از دهان گربه و از بدن‏‎ ‎‏گوساله برطرف شود، دهان گربه و بدن گوساله پاک می باشد، و همچنین دهان‏‎ ‎‏انسانی که چیز نجس مثل خون یا شراب یا آب نجس را بیاشامد، بعد از بلعیدن‏‎ ‎‏پاک می گردد.‏

‎ ‎

‎[[page 84]]‎

انتهای پیام /*