احکام نماز

رکوع

کد : 83240 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏در هر رکعت از نمازهای واجب شبانه روزی، واجب است یک‏‎ ‎‏مرتبه رکوع کند.‏


‎[[page 102]]‎مساله 2 ـ ‏رکوع رکن است که اگر عمداً یا سهواً کم یا زیاد شود، نماز باطل‏‎ ‎‏است، مگر درجماعت که زیاد شدن رکوع به واسطۀ متابعت از امام مانعی ندارد.‏

مساله 3 ـ ‏در رکوع لازم است آن قدر خم شود که دستهای او به زانو برسد‏‎ ‎‏و احتیاط آن است که کف دست به زانو برسد.‏

مساله 4 ـ ‏در رکوع لازم است به قصد انجام رکوع خم شود که اگر به قصد‏‎ ‎‏دیگری خم شد، فایده ندارد.‏

مساله 5 ـ ‏خم شدن برای رکوع باید ازحالت قیام وایستادگی باشد، پس اگر‏‎ ‎‏سهواً رفت به طرف سجده، امّا قبل از آنکه سر به زمین گذارد متوجه شد، باید‏‎ ‎‏بایستد و بعد رکوع برود، امّا اگر از همان حال به حال رکوع آمد صحیح نیست.‏

مساله 6 ـ ‏در رکوع واجب است ذکر گفتن.‏

مساله 7 ـ ‏ذکر رکوع را می تواند به صورت «سبحان الله » سه مرتبه یا‏‎ ‎‏«سبحان ربی العظیم و بحمده» یک مرتبه بگوید.‏

مساله 8 ـ ‏در ذکر رکوع طمانینه واجب است و اگر پیش از رسیدن به حد‏‎ ‎‏رکوع شروع کند به ذکر گفتن یا پیش از تمام شدن ذکر سر از رکوع بردارد، نماز‏‎ ‎‏باطل است، مگر آنکه سهواً باشد.‏

‎ ‎

‎[[page 103]]‎

انتهای پیام /*