احکام نماز

چیزهایی که نماز را باطل می کند

کد : 83245 | تاریخ : 14/06/1395

‏چیزهایی که وضو را باطل می کند مثل بول و غائط و ریح، یا موجب‏‎ ‎‏جنابت می شود مثل خروج منی، اگر در بین نماز اتفاق بیفتد نماز را باطل‏‎ ‎‏می کند.‏

مساله 1 ـ ‏اگر کسی عمداً دست بسته نماز بخواند، یعنی کف دست راست‏‎ ‎‏را پشت دست چپ و بر سینه گذاشته نماز بخواند نماز او باطل است.‏

مساله 2 ـ ‏در حال تقیه دست بسته می توان نماز خواند و نماز صحیح‏‎ ‎‏است.‏

مساله 3 ـ ‏اگر کسی عمداً یا سهواً از طرف قبله منحرف شده و تمام بدن‏‎ ‎
‎[[page 106]]‎‏خود را به طرف راست و چپ یا پشت سر بگرداند نماز باطل می شود، و همین‏‎ ‎‏طور اگر از طرف قبله به مقداری برگردد که نگویند رو به قبله است.‏

مساله 4 ـ ‏اگر کسی سهواً بدن خود را به طرف راست یا چپ؛ کمتر از‏‎ ‎‏مشرق و مغرب بگرداند مانعی ندارد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر کسی در نماز عمداً حرف بزند، نماز او باطل می شود.‏

مساله 6 ـ ‏حرفی که نماز را باطل می کند لازم نیست معنی داشته باشد،‏‎ ‎‏حتی اگر بدون معنی بود و دو حرف بود نماز را باطل می کند، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب، و اگر با معنی بود حتی یک حرف هم نماز را باطل می کند.‏

مساله 7 ـ ‏اگر با قرارداد قبلی یا جهت دیگری یک حرف معنی خاصی‏‎ ‎‏داشت و در نماز عمداً گفت، نماز او باطل می شود.‏

مساله 8 ـ ‏اگر در نماز سهواً حرفی بزند، نماز باطل نمی شود.‏

مساله 9 ـ ‏جواب سلام در نماز لازم است و برای نماز مانعی ندارد.‏

مساله 10 ـ ‏در نماز هرگونه دعا و ذکر و قرآن خواندن مانعی ندارد.‏

مساله 11 ـ ‏جواب سلام باید مطابق سلام سلام کننده باشد، در مقدم‏‎ ‎‏داشتن سلام را بر علیک، و در سایر چیزها احتیاط مستحب مطابق بودن است.‏

مساله 12 ـ ‏اگر کسی سلام کند بر دسته ای که یکی از آنها نمازگزار است و‏‎ ‎‏دیگری جواب داد، نمازگزار نباید جواب بگوید.‏

مساله 13 ـ ‏خندۀ صدادار در صورتی که عمداً باشد و مشتمل بر قهقهه‏‎ ‎‏باشد نماز را باطل می کند، و اگر مشتمل بر قهقهه نباشد بنابر احتیاط واجب‏‎ ‎‏باطل می کند، امّا سهواً مانعی ندارد.‏

مساله 14 ـ ‏تبسم و لبخند مانعی ندارد، چه عمداً باشد و چه سهواً.‏

مساله 15 ـ ‏گریۀ صدادار برای امور دنیا نماز را باطل می کند.‏

مساله 16 ـ ‏اگر فراموش کند که در نماز است و برای امر دنیا گریه کند،‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏


‎[[page 107]]‎مساله 17 ـ ‏گریه کردن برای امر آخرت عمداً و سهواً مانعی ندارد.‏

مساله 18 ـ ‏اگر کسی در نماز کاری انجام دهد که آدمی را از صورت نمازگزار‏‎ ‎‏بیرون ببرد نماز او باطل می شود.‏

مساله 19 ـ ‏خوردن و آشامیدن در وسط نماز موجب بطلان آن است و‏‎ ‎‏مقدار کم آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می کند.‏

مساله 20 ـ ‏فرو بردن غذایی که میان دندانها مانده است در نماز مانعی‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 21 ـ ‏از نگهداشتن شیرینی در دهان و به تدریج فرو بردن، بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب خودداری شود.‏

مساله 22 ـ ‏اگر بدون تقیه عمداً بعد از خواندن حمد، آمین بگوید، نماز او‏‎ ‎‏باطل می شود.‏

مساله 23 ـ ‏قطع کردن نماز واجب بدون جهت حرام است، امّا نماز نافله و‏‎ ‎‏مستحب مانعی ندارد و با اختیار می تواند قطع کند.‏

‎ ‎

‎[[page 108]]‎

انتهای پیام /*