احکام نماز

دوم: شک بعد از سلام

کد : 83251 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏اگر بعد از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه، مثلاً‏‎ ‎‏شک کند که رکوع کرده یا نه، یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که چهار‏‎ ‎
‎[[page 115]]‎‏رکعت خوانده یا پنج رکعت، به شک خود اعتنا نکند. ولی اگر هر دو طرف شک‏‎ ‎‏او باطل باشد، مثلاً بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده‏‎ ‎‏یا پنج رکعت نمازش باطل است، و همین طور هر شکی که بعد از سلام در عدد‏‎ ‎‏رکعتها کند، اگر یک احتمالش صحّت است، نمازش صحیح است و اگر هر دو‏‎ ‎‏طرف باطل است، نمازش باطل است.‏

‎ ‎

‎[[page 116]]‎

انتهای پیام /*