احکام نماز

حکم ظنّ در نماز

کد : 83256 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏ظنّ در عدد رکعات اگر متعلّق به دو رکعت اخیرۀ نمازهای چهار‏‎ ‎‏رکعتی باشد، به حکم یقین است که عمل به مقتضای آن واجب است، و اگر ظنّ‏‎ ‎‏به رکعات نماز دو رکعتی و سه رکعتی و دو رکعت اوّل نمازهای چهار رکعتی‏‎ ‎‏متعلّق باشد، پس اقوی آن است که آن هم حکم یقین را دارد؛ گرچه احتیاط‏‎ ‎‏مستحب در اعادۀ نماز است در این صورت.‏

مساله 2 ـ ‏در معتبر بودن ظنّ در افعال نماز اشکال است، و احتیاط واجب‏‎ ‎‏آن است که اگر گمان کند قرائت را آورده و در محلّ آن باشد قرائت را به قصد‏‎ ‎‏قربت بجا آورد، و اگر گمان کند رکوع را بجا آورده و محلّش باقی است رکوع را‏‎ ‎‏بیاورد و نماز را نیز از سر بخواند، و اگر بعد از گذشتن محلّ رکوع گمان کند رکوع‏‎ ‎‏را نکرده نماز را تمام کند و اعاده نماید.‏

‎ ‎

‎[[page 118]]‎

انتهای پیام /*