احکام روزه

5 ـ رساندن غبار غلیظ به حلق

کد : 83278 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می کند؛ چه غبار چیزی‏‎ ‎‏باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام‏‎ ‎‏است مثل خاک، و بنابر احتیاط مستحب باید غباری را هم که غلیظ نیست به‏‎ ‎‏حلق نرساند.‏

مساله 2 ـ ‏اگر به واسطۀ باد، غبار غلیظی پیدا شود و انسان با اینکه متوجه‏‎ ‎‏است مواظبت نکند و به حلق برسد، روزه اش باطل می شود.‏

مساله 3 ـ ‏اگر کسی بخار به حلقش برسد و در حلق منقلب به آب گردد و‏‎ ‎‏آن را فرو ببرد روزۀ او باطل است، و احتیاط واجب آن است که از کشیدن سیگار‏‎ ‎‏و قلیان و مثل آنها نیز احتراز کند.‏

‎ ‎

‎[[page 156]]‎

انتهای پیام /*