احکام خرید و فروش

چیزهایی که داخل در مبیع است

کد : 83328 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏اگر باغستانی را بفروشد، زمین و درخت و نخل داخل مبیع‏‎ ‎‏است، بلکه دیوار اطراف باغ و چیزهایی که از توابع و مرافق آن محسوب است‏‎ ‎‏همین حکم را دارد، مثل چاه و اسباب و بساط آب کشی، اگر در این آخری‏‎ ‎‏متداول باشد دخول آن در مبیع.‏

مساله 2 ـ ‏اگر زمین مورد معامله واقع شود نخل و درخت موجود در آن‏‎ ‎‏داخل نیستند، مگر در صورت شرط. و حمل داخل در ابتیاع مادر است نوعاً، و‏‎ ‎‏میوه داخل در خرید درخت است مگر در صورت اشتراط.‏

مساله 3 ـ ‏اگر خانه را بفروشد، زمین و تمام بناهای آن از بالا و پایین داخل‏‎ ‎‏در خانه است، مگر آنکه بالایی آن بیرونی مستقل باشد و راه داخل و خارج آن‏‎ ‎‏ارتباط به پایین نداشته باشد و غیر اینها که اماره است بر خروج از مبیع به حسب‏‎ ‎‏عادت و تعارف، و داخل است چاه و سرداب و درها و چوبهایی که در‏‎ ‎‏ساختمان خانه بکار رفته؛ چنانچه نخل یا درخت موجود در خانه داخل است،‏‎ ‎‏مگر در صورت اشتراط و یا تعارف خروج.‏

‎ ‎

‎[[page 232]]‎

انتهای پیام /*